برگشت به موضوع

معرفی وثبت نام

ما شما را یک بار در ماه کمک می کنیم. شما به آدرس KuB می آیید. این روز همیشه اولین جمعه در ماه است. در ساعت 15:30

ما آن گاه برای تان میگوییم کدام کورس برای شما خوب است. شما میتوانید در صورتی که جای خالی باشد شامل شوید.

کورس های جدید در ماه های اکتوبر و اپریل آغاز میشوند.

به دلیل همه‌گیری کرونا:

ثبت‌نام کورس‌های جدید در روز ۳ آپریل لغو می‌شود! کلاس‌های جدید هم با تاخیر شروع می‌شوند. اما هنوز مشخص نیست چه زمانی! تاریخ جدید ثبت‌نام را دوباره اینجامنتشر می‌کنیم.

چگونه در کلاسها شرکت کنید؟

هرکسی می‌تواند زبان آلمانی را با ما یاد بگیرد. کلاسها تماما رایگان هستند. نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای ندارید. شرایط سنی وجود ندارد. وضعیت اقامت شما مهم نیست

کلاسهای متفاوت وبیشتری جود دارند:

 • آموختن الفبا / حرف ها : اشما خواندن و نوشتن را می آموزید .این اولین کورس/ کلاس زبان آلمانی شماست.
 • سطح A 1.1: در این کورس که برای نو آموزان است ، شما میتوانید خواندن و نوشتن را یاد بگیرید.شما این جا در حالی که هنوز اصلاً آلمانی صحبت نمی کنید صحبت کردن فهمیدن زبان آلمانی را می آموزید. این اولین کورس زبان آلمانی شماست.
 • سطح A 1.2: شما یک کمی آلمانی صحبت می کنید. این دومین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A.2.1:شم هنوز هم کم آلمانی صحبا می کنید این سومین کورس زبان آلمانی شماست.
 • 2.2 A: شما خوب آلمانی صحبت می کنید. این چهارمین کورس زبان آلمانی شماست.
 • B 1:می تواند کورس پنجم ، ششم یا هفتم شما باشد.
 • B 2: شما دیگر هیچ مشکل در صحبت های روزمره ندارید. با خاتمه ی کورس B 2 شما میتوانید در دانشگاه تحصیل کنید.
 • کورس گفت وگو : این هم یک کلاس مکالمه زبان است. اینجا شما گفت وگو به زبان آلمانی را تمرین می‌کنید.
 • کورس مادر-فرزند: شما مادر یک کودک خردسال هستید.در کلاسهای مادر-فرزند ما شما زبان آلمانی می آموزید. ما از کودک خردسال شما وقتی شما سر کلاس هستید مراقبت می‌کنیم.

اطلاعات:

 • مدت هر کورس ۶ ماه است
 • همه کورس ها یکبار، دوبار یا سه بار در هفته دایر می‌شوند.
 • آبه مدرک زبان برای جاب سنتر یا درخواست کار نیاز دارید؟متاسفانه ما قادر به ارایه آن نیستیم. ما مدرک رسمی زبان آلمانی ارایه نمی‌دهیم.
 • اما می‌توانیم برای شما مدرک شرکت شما درکورس هاا را بنویسیم .

کلاسها کی هستند؟

ﺲﻄﺣﺭﻭﺯ ﺏﺭگﺯﺍﺭیﺱﺎﻌﺗ ﺖﺷکیﻝ کﻼﺳﻡکﺎﻧ
alpha چﻩﺍﺮﺸﻨﺒﻫ 17:00-19:00 Uhr KuB
ﺞﻤﻌﻫ 17:00-19:00 Uhr KuB
A 1.1 ﺩﻮﺸﻨﺒﻫ 15:00-17:00 Uhr KuB
پﻦﺠﺸﻨﺒﻫ 15:00-17:00 Uhr KuB
A 1.2 ﺲﻫ ﺶﻨﺒﻫ 15:00-17:00 Uhr KuB
پﻦﺠﺸﻨﺒﻫ 19:00-21:00 Uhr KuB
A 2.1 ﺩﻮﺸﻨﺒﻫ 17:00-19:00 Uhr KuB
ﺞﻤﻌﻫ 17:30-19:00 Uhr Migrationsrat
A 2.2 ﺩﻮﺸﻨﺒﻫ 19:00-21:00 Uhr KuB
پﻦﺠﺸﻨﺒﻫ 17:00-19:00 Uhr KuB
B 1 ﺲﻫ ﺶﻨﺒﻫ 17:00-19:00 Uhr KuB
ﺞﻤﻌﻫ 15:00-17:00 Uhr KuB
B 2 ﺲﻫ ﺶﻨﺒﻫ 19:00-21:00 Uhr KuB
ﺞﻤﻌﻫ 15:30-17:30 Uhr Migrationsrat
کﻼﺳ ﻡکﺎﻠﻤﻫ چﻩﺍﺮﺸﻨﺒﻫ 13:30-15:30 Uhr Familienzentrum
کﻼﺳ ﻡﺍﺩﺭ-ﻑﺭﺰﻧﺩ ﺩﻮﺸﻨﺒﻫ 10:00-13:00 Uhr Familienzentrum Menschenskinder

مکان تشکیل کلاسهای زبان آلمانی؟

گردش یا سفر کوتاه یک بار در ماه

ما بیشتر گردش های با هم را انجام می دهیم. یک بار در ماه.

ما به وسط شهر برلین، به یک موزیم (موزه ) یایک پارک می رویم.

ما آنگاه چیز هایی در باره ی تاریخ ، فرهنگ وسیاست در آلمان می آموزیم.

ما با هم سرگرمی خوبی داریم .