برگشت به موضوع

آموزش دوجانبه زبان در کوب اینچنین صورت می گیرد

شما می خواهید زبان آلمانی را تمرین کنید؟ شما میخواهید بر علاوه یا افزون برکورس آلمانی زبان آلمانی تان را بهبود دهید؟ به وسیله ی آموزش دو جانبه ی زبان شما یک کسی را می یابید که با شما آلمانی صحبت میکند!

شما می توانید در این صفحه بیشتر در این باره بخوانید.