Skip to content

آموزش دوجانبه زبان در کوب اینچنین صورت می گیرد

شما می خواهید زبان آلمانی را تمرین کنید؟ شما میخواهید بر علاوه یا افزون برکورس آلمانی زبان آلمانی تان را بهبود دهید؟ به وسیله ی آموزش دو جانبه ی زبان شما یک کسی را می یابید که با شما آلمانی صحبت میکند!

شما می توانید در این صفحه بیشتر در این باره بخوانید.