برگشت به موضوع
با ارزش پوزش، برای این متن هیج ترجمه‌ای دردست نیست

قابل فهم سازی فورم ها

پروژ ه ی " قابل فهم سازی فورم ها " از پناهندگان و مهاجرین در مورد تقاضا وخواست تحریری از دوایر ودفتر ها، حمایت می کند . ترجمان های داوطلب ما این فورم های دفتر ها را به زبان ساده ی عربی، انگلیسی وزبان های دیگر ترجمه میکنند. شما می توانید ترجمه ی این فورم ها را به طور رایگان از این صفحه/ سایت بدست آورید.

Alg II Hauptantrag

Antrag auf Bewilligung von Beratungshilfe (Berlin)

Antrag auf Kindergeld

Kindergeld: Anlage Kind

Kindergeld: Haushaltsbescheinigung für Familienkasse

Kindergeld: Lebensbescheinigung für Familienkasse

Kindergeld: Schulbescheinigung für Familienkasse

Antrag auf Prozess- und Verfahrenskostenhilfe (Berlin)

Hinweisblatt zum Formular für die Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe

Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei Prozess- und Verfahrenskostenhilfe

Antrag auf Befreiung vom Rundfunkbeitrag

Antrag auf Sozialhilfe - Antragsbogen A

Antrag auf Sozialhilfe - Antragsbogen A - Anlage 2

Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein (WBS) (Berlin)

Einkommenserklärung (Berlin)

Antrag auf einen befristeten Aufenthaltstitel (Berlin)