برگشت به موضوع

قابل فهم سازی فورم ها

پروژ ه ی " قابل فهم سازی فورم ها " از پناهندگان و مهاجرین در مورد تقاضا وخواست تحریری از دوایر ودفتر ها، حمایت می کند . ترجمان های داوطلب ما این فورم های دفتر ها را به زبان ساده ی عربی، انگلیسی وزبان های دیگر ترجمه میکنند. شما می توانید ترجمه ی این فورم ها را به طور رایگان از این صفحه/ سایت بدست آورید.