برگشت به موضوع

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.

Oranienstr. 159
10969 Berlin-Kreuzberg

تلفن: 030 / 614 94 00
نمابر: 030 / 615 45 34
ایمیل: kontakt@kub-berlin.org
Public PGP-Key

مترو: U8 Moritzplatz
اتوبوس: M29 Moritzplatz

ما در این ساعت‌ها در دفتر هستیم. شما می‌توانید به ما تلفن کنید یا به دفتر بیآیید:
دوشنبه، سه‌شنبه, پنجشنبه و جمعه از ساعت 9:00 تا ساعت 17:00.
چهارشنبه‌ها فقط مشاوره زنان* انجام میشود (از ساعت 13:00 تا ساعت 17:00)

متاُسفانه ما نمی توانیم برای آن عده که در موارد مصاحبه، پروژه های هنری و غیره برای مشاوره پیش ما می آیند یا در برنامه های دیگر ما شرکت می کنند رابطه شویم.

بروشور

به کمک کلید عمومی ما PGP-Schlüssels شما میتوانید به ما ایمیل رمزی یا بسته بنویسید. اگر میخواهید ما هم با رمز وفقط برای شما بنویسیم ، پس باید کلید رمزی تان را برای ما بفرستید. شما اینجا شیوه و طریق رمزگذاری ایمیل را با OpenPGP در یافت میکنید.