برگشت به موضوع

ما می‌خواهیم از پناهندگان ومهاجرینی که خواستار مشاوره استند پشتیبانی کنیم: برای این که آن‌ها در آلمان مستقل ومتکی به خود زندگی کنند. برای این که ای ها بتوانند خود مسئولیت زندگی خویش را به عهده بگیرند.

ما مثلاً برای پناهندگان ومهاجرین در زمینه‌های : حق اقامت، حمایت روانی و کورس‌های زبان مشاوره می‌دهیم.

ما با شیوه‌های جامع ویکسان برای همه کار می‌کنیم. در محور کار اجتماعی ما انسان قرار دارد. ما همیشه به مخاطب توجه وتمرکز می‌کنیم.

مورد خطاب ما در این کار افراد متکی یه خود استند. افرادی که می‌توانند مسئولیت خویش را خود به عهده بگیرند. افرادی که می‌توانند استراتیژی‌های موفقانه برای زندگی خود را توسغه بخشند. ما در زمینه از این افراد پشتیبانی می‌کنیم و به آن‌ها مشاوره می‌دهیم.

پتاهندگان ومهاجرین اکثر اً در حاشیه جامعه‌ی آلمان زندگی می‌کنند. شرایط زندگی آن‌ها بعضاً متزلزل است. ما فکر می‌کنیم که ما باید شرایط را عوض کنیم.

تیم همکاران KuB خود را متعهد می‌داند...

  • ...تفاهم میان انسان‌های باشنده‌ی شهر برلین را ترویج ببخشد.
  • ...اتهام و تبعیض را کاهش دهد.
  • ...برای این که پناهندگان و مهاجرین بخشی از اجتماع آلمان باشند.

ما خود رای برای تحقق این اهداف در محیط خصوصی، در اجتماع و در سیاست متعهد می‌دانیم.

ما بر ضد نژادپرستی مبارزه می‌کنیم. ما همچنان بر ضد سایر مظاهر تبعیض چون یهود ستیزی، تبعیض سن، تبعیض جنسی و همجنس گزا ستیزی مبارزه می‌کنیم.

ما می‌خواهیم اهداف ما را به وسیله‌ی فعالیت‌های ما یدست بیاوریم.

پیشنهاد‌های KuB رایگان استند.