من می خواهم که معاف شوم/تخفیف بگیرم، به دلیل...

من می خواهم از پرداخت هزینه ها معاف شوم چون یکی از خدمات زیر را دریافت می کنم...

من می خواهم از پرداخت هزینه ها معاف شوم چون یکی از خدمات زیر را دریافت می کنم...

من می خواهم معاف شوم، چون من هیچکدام از خدمات رفاهی نامبرده شده طبق بند 4 پاراگراف 1 Nr. 1-10 RBStV...

تذکر:

ا\ر از خدمات اجتماعی دیگری بهره مند هستید که در اینجا به آن اشاره نشده، امکان معافیت از پرداخت ندارید. برای مثال یارانه مسکن یا ALG I شرط لازم برای معافیت از پرداخت هزینه های صدا و سیما نیستند.

من می خواهم یک تخفیف از هزینه های صدا و سیما در خواست دهم، چون به گروه های مقابل متعلق هستم:

من می خواهم یک تخفیف از هزینه های صدا و سیما در خواست دهم، چون به گروه های مقابل متعلق هستم: