هم کاری

با ارزش پوزش، برای این متن هیج ترجمه‌ای دردست نیست