بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

نهاد تماس و مشاوره برای پناهندگان ومهاجرین KuB یک جایگاه غیر انتفاعی و برای سود همگانی در Berlin-Kreuzberg است. KuB از سال 1983 حظور دارد. ما از پناهندگان و مهاجرین از تمام جهان پشتیبانی می کنیم. مادرمورد پرسش های حق پناهندگی و حق اقامت مشاوره میدهیم .ما در مورد دشواری های روانی واجتماعی حمایت میکنیم. ما بر آنیم که به همه ی انسان ها اقامت مطمُن و برابری سیاسی ، اجتماعی واقتصادی داده شود.

اهدا | کمک پولی

Kontakt- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migrant_innen e.V.

Oranienstr. 159
10969 Berlin-Kreuzberg

تلفن: 030 / 614 94 00
نمابر: 030 / 615 45 34
ایمیل: kontakt@kub-berlin.org
Public PGP-Key

مترو: U8 Moritzplatz
اتوبوس: M29 Moritzplatz

بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.