مشاوره برای زنان پناه جو

مشاوره برای زنان از جانب KuB در قدم نخست برای زنان پناه جو, زنان با اقامت نا مطمٍن و زنان بدون اجازه ی اقامت صورت می گیرد. اگرشما شهروند اروپا هستید , ما دراکثرموارد مرکز مشاوره مناسب برای شما نیستیم.

ما بیشتر برای زن هایی مشاوره میدهیم که به حمایت ویژه نیاز دارند این ها از این قبیل هستند:

  • زن های باردار
  • زن هایی که به تنهایی فرزندان خویش را بزرگ میکنند
  • آن هایی که مورد خشونت خانوادگی قرار دارند
  • آن هایی که مورد خشونت جنسی قرار دارند

ما از شما در محل دفتر خویش KuB حمایت می کنیم. برای این منظور یک فضای مطمئن ایجاد می کنیم. با هم به راه حل هایی می اندیشیم که چه گونه شما دشواری های تان را بر طرف نمایید. به این منظور دقت می کنیم که چه چیزی برای شما مهم است.

مشاورین ما تجربه های فراوانی دارند. آن ها همه ی موقعیت شما را در نظر میگیرند و آنگاه از شما حمایت میکنند.

بعلاوه ما شما را در راه حل مسائل کمک میکنیم. ما یطور مثال همکارانی را داریم که شما را در رفتن به ادارات ,مطب دکتر ها و وکیل ها همراهی میکنند.

ما همچنان مترجمینی را داریم. آنها برای شما از زبان آلمانی به زبان خودتان و بر عکس ترجمه میکنند: در ادارات ویا دفاترمشاوره. مترجمین ما موقعیتی را که شما در آن قرار دارید میشناسند.

اگر بخواهید , میتوانیم به شما به عنوان فرد ناشناس مشاوره بدهیم. در این صورت شما مجبورنیستید که نام خود را بگویید.

KuB بخشی از "شبکه ی مربوط به پناهجویان نیازمند به حمایت های ویژه برلین "(BNS) است. در این شبکه KuB مرکز تخصصی برای زن ها است. KuB به ویژه با "مرکز مشاوره و مراقبت از پناه جویان و مهاجرین جوان" (BBZ) مشترکا کار می کند.