مشاوره برای زنان پناه جو

مشاوره برای زنان از جانب KuB در قدم نخست برای زنان پناه جو, زنان با اقامت نا مطمٍن و زنان بدون اجازه ی اقامت صورت می گیرد . اگر شما شهروند اروپا هستید , ما در بیشتر موارد محل درست نیستیم.

ما بیشتر برای زن هایی مشاوره میدهیم که به حمایت ویژه نیاز دارند این ها از این قبیل هستند:

ما مشاوره میدهیم :

ما از شما در چار چوب یا محدوده ی KuB حمایت می کنیم . درین زمینه ما یک فضای محرمانه ایجاد می کنیم . با هم راه هایی را می اندیشیم که چه گونه شما دشواری های تان را بر طرف نمایید. ما در زمینه دقت به آن چه میکنیم که برای شما مهم است.

مشاورین ما تجربه های فراوانی دارند.آن ها همه ی موقعیت شما را در نظر میگیرند و آنگاه از شما حمایت میکنند.

بر علاوه ما شما را به سوی راه حل ها کمک میکنیم. ما طور مثال همکارانی را داریم که شما را به اداره ها ,دکتر ها و وکیل ها همراهی میکنند.

ما همچنان بر گردانندگان زبان را داریم . این ها برای شما از زبان آلمانی به زبان شما و بر عکس آن ترجمه میکنند: در دوایر ودفتر ها یا در مشاوره ها. بر گرداننده های زبان ما موقعیتی را که شما در آن قرار دارید میشناسند.

اگر شما میخواهید , ما میتوانیم شما را بدون شناسایی مشوره بدهیم. در آن صورت شما نا گزیر نیستید که نام خود را بگویید.

KuB بخشی از شبکه ی برلین برای پناه جویان نیاز مند حمایت ویژه است . در این شبکه KuB جای تخصصی برای زن ها است . KuB به ویژه با مرکز مشاوره و مواظبت از پناه جویان و مهاجرین جوان کار مشترک دارد.