مشاوره روانشناسی

کمک رسانی از راه گفتگو

میتوانید در صورت تمایل به ما مراجعه کنید چنانچه:

ما به شما گوش می‌دهیم و با همدیگر راهی برای کنار آمدن با مشکلاتتان خواهیم یافت. شما تعیین می‌کنید در چه مورد صحبت کنید. هیچگونه تعهدی متوجه شما نخواهد بود.فقط امتحان کنید.