Bis zum 28.06.2024 ist die KuB nur von 9-13 Uhr geöffnet.

کتاب‌های صوتی یا شنیدنی فارسی

کتاب‌های صوتی یا شنیدنی ما برای نابینایان فارسی زبان از سال 2001 در دسترس است. این نظر از یک همکار نابینای KuB بود. او به حیث نابینا نمی‌تواند ادبیات را به زبان مادری خویش یعنی فارسی بخواند.

کتاب‌های صوتی یا شنیدنی محصول کار خود ما است. ما این کتاب‌ها را یا در ایران یا به وسیله یهمکاران ما در برلین فراهم می‌آوریم.

ما خواست دانش آموزان را نظر داریم. ما همیشه ادبیات علمی را بر میگزینیم. ما میخواهیم در آینده مجله‌های علمی به زبان فارسی را عرضه کنیم. برخی از این مجله‌ها دربارهی موضوعاتی می‌نویسند کهبرای نابینایان جالب خواهد بود.

پروزه‌ی ما برای بسیاری از نابینایان در ایران یک MP3-Player آماده کرده ودر دسترس شان قرار داده است. این آدم‌های نا بینا می‌توانند با MP3-Player ها به کتاب‌های شنیدنی ما گوش بدهند وضرورتی به کمپیوتر ندارند.

ما به وسیله‌ی کتاب‌های شنیدنی زمینه‌ی تماس نابینایان فارسی زبان با همدیگر را فراهم می‌سازیم. طور مثال صحبت‌های از راه Skype اسکایپ با شرکت کننده‌های بیشتر. نابینایان از کشور‌های مختلف دنیا امکان تبادله را از طریق اینترنت می‌یابند. ازاین راه هچنین نویسندگان کتاب‌های خود را می‌خوانند وبا شنوندگان خود بحث می‌کنند. سخنرانی ها‌یی نیز درباره‌ی کمک رسانی یرای نابینایان وکم بینایان ارائه می‌شود.