بخاطر شرایط کنونی ورود به دفاتر مؤسسه کوب (KuB) فقط با وقت قبلی امکان پذیر می باشد. برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

پروژه های هنری برای جوانان

ما پروژه های متفاوت ومتنوع هنری را . نخست از همه برای کودکانی که در خانه های پناهندگی زندگی می کنند، پیشنهاد می کنیم

ما در خزان 2016 با باشنده های Gerhard-Hauptmann-Schule در Kreuzberg پروژه ی مشترک „Wortmaler“ ( نقاشی کلمه ها ) انجام دادیم. در این پروژه منظور تصویر ها وزبان است.ما با هم آغازی هنری میکنیم:

ما از ژانویه 2015 تا اگست 2016 در Köpenick هر هفته یک بعد از ظهر هنری را پیشکش کردیم. در این بعد از ظهر ها یا پیشین های هنری کودکان ونو جوانان شرکت کردند.ما همچنین بعد از ظهر های اختصاصی در هایم پناهندگان در Charlottenburg داشتیم . ما با کودکان نقاشی کردیم و فتبال بازی کردیم.

در تعطیلات یا رخصتی های تابستانی کودکان و نوجوانان یک هایم پناهندگان از Lichtenberg ما را در انجام پروژه ی „Ruaa!“ همراهی کردند. آن ها در یک کارگاه Studio فیلم انیمیشن وآهنگ های Rap رپ را ثبت کردند.

ما با هم یک بار در ماه در یگ استدیو ی باز در یک کارگاه هنری جمع می شویم. در آنجا ما تبادل تجربه میکنیم. مربی ها و درمانگران هنربه ما آگاهی میدهند.ما تخنیک و شیوه های جدید را میشناسیم که به وسیله ی آن ها با کودکان در هایم های پناهندگی کار می کنیم.

مابا پروژه های هنری خود برای شرکت کنندگان موقعیت قابل اطمینان تری را فراهم میسازیم تا آنها بتوانند ایجادگری های ممکن خود را آشکار بسازند. به این وسیله آن ها انگیزه ها ومهارت های خود را تشخیص می دهند و تقویت می بخشند . آن ها همچنین اعتماد به خود ، اعتماد به شرکت کنندگاندیگر و همکارانKuB را بدست می آورند.