پروژه های هنری برای جوانان

پروژه های هنری، ما پروژه های مختلف هنری را برای شما پیشکش میکنیم، در گام نخست برای اطفال و نوجوانان، آنهاییکه مجاجر اند.

برای شرکت کنندگان پروژه یک محل امن در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ، شرکت کنندگان می‌توانند پوتنسیال خلاق خود را باز گشایی کنند. آن ها امکان و توانمندی خود را شناخته و قوی می‌سازند. آنها به خود و سایر شرکت کنندگان و همکاران کوب (KuB) اعتماد پیدا می‌کنند.