کلاسهای زبان آلمانی

چگونه در کلاسها شرکت کنید؟

هرکسی می‌تواند زبان آلمانی را با ما یاد بگیرد. کلاسها تماما رایگان هستند. نیازی به پرداخت هیچ هزینه ای ندارید. شرایط سنی وجود ندارد. وضعیت اقامت شما مهم نیست

کلاسهای متفاوت وبیشتری جود دارند:

  • آموختن الفبا / حرف ها: اشما خواندن و نوشتن را می آموزید. این اولین کورس/ کلاس زبان آلمانی شماست.
  • سطح A 1.1: در این کورس که برای نو آموزان است ، شما میتوانید خواندن و نوشتن را یاد بگیرید. شما این جا در حالی که هنوز اصلاً آلمانی صحبت نمی کنید صحبت کردن فهمیدن زبان آلمانی را می آموزید. این اولین کورس زبان آلمانی شماست.
  • سطح A 1.2: شما یک کمی آلمانی صحبت می کنید. این دومین کورس زبان آلمانی شماست.
  • A.2.1: شم هنوز هم کم آلمانی صحبا می کنید این سومین کورس زبان آلمانی شماست.
  • 2.2 A: شما خوب آلمانی صحبت می کنید. این چهارمین کورس زبان آلمانی شماست.
  • B 1:می تواند کورس پنجم ، ششم یا هفتم شما باشد.

اطلاعات:

  • مدت هر کورس ۶ ماه است
  • همه کورس ها یکبار، دوبار یا سه بار در هفته دایر می‌شوند.
  • آبه مدرک زبان برای جاب سنتر یا درخواست کار نیاز دارید؟متاسفانه ما قادر به ارایه آن نیستیم. ما مدرک رسمی زبان آلمانی ارایه نمی‌دهیم.
  • اما می‌توانیم برای شما مدرک شرکت شما درکورس هاا را بنویسیم .

مکان تشکیل کلاسهای زبان آلمانی؟