یاد گرفتن زبان آلمانی

چگونه می توانید در کلاسها شرکت کنید؟

هرکسی می‌تواند زبان آلمانی را پیش ما یاد بگیرد. همه ی کورس ها رایگان هستند. شما نیازی به هیچ پرداختی ندارید. شرایط سنی وجود ندارد. وضعیت اقامت شما مهم نیست.

ما کلاس‌های مختلفی ارائه میدهیم.

 • آموختن الفبا / حرف ها: اشما خواندن و نوشتن را می آموزید. این اولین کورس/ کلاس زبان آلمانی شماست.
 • A 1.1: در این کورس که برای نو آموزان است، شما میتوانید خواندن و نوشتن را یاد بگیرید. شما این جا در حالی که هنوز اصلاً آلمانی صحبت نمی کنید صحبت کردن فهمیدن زبان آلمانی را می آموزید. این اولین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 1.2: شما یک کمی آلمانی صحبت می کنید. این دومین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 2.1: شم هنوز هم کم آلمانی صحبا می کنید این سومین کورس زبان آلمانی شماست.
 • A 2.2: شما خوب آلمانی صحبت می کنید. این چهارمین کورس زبان آلمانی شماست.
 • B 1: می تواند کورس پنجم ، ششم یا هفتم شما باشد.
 • B 2: شما دیگر هیچ مشکل در صحبت های روزمره ندارید. با خاتمه ی کورس B 2 شما میتوانید در دانشگاه تحصیل کنید.
 • کورس گفت وگو: این هم یک کلاس مکالمه زبان است. اینجا شما گفت وگو به زبان آلمانی را تمرین می‌کنید.
 • کورس مادر-فرزند: شما مادر یک کودک خردسال هستید.در کلاسهای مادر-فرزند ما شما زبان آلمانی می آموزید. ما از کودک خردسال شما وقتی شما سر کلاس هستید مراقبت می‌کنیم.

اطلاعات

 • مدت هر کورس ۶ ماه است
 • هر کلاس دو بار در هفته برگزار میشود‌.
 • هر جلسه کلاس دو ساعت طول میکشد.
 • آبه مدرک زبان برای جاب سنتر یا درخواست کار نیاز دارید؟متاسفانه ما قادر به ارایه آن نیستیم. ما مدرک رسمی زبان آلمانی ارایه نمی‌دهیم.
 • اما می‌توانیم برای شما مدرک شرکت شما درکورس هاا را بنویسیم.
 • کلاس‌ها ظرفیت کمی دارند. به همین خاطر اشخاصی در اولویت قرار می‌گیرند که امکان شرکت در کلاسهای دیگر را ندارند.

زمان برگزاری کلاسها؟ (ترم ﺕﺎﺒﺴﺗﺎﻧ ۲۰۲۳)

زمان برگزاری کلاسها (ترم زمستانی ۲۰۲۲-۲۰۲۳)

سطوح ﺭﻭﺯ برگزاری ساعات تشکیل کورس ها محل
آموزش حروف سه شنبه از ساعت 19:00تا ساعت 21:00 KuB
جمعه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
A1.1 دوشنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Lauseria
چهار شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Lauseria
A1.2 دوشنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
چهار شنبه از ساعت 19:00تا ساعت 21:00 KuB
A2.1 دوشنبه از ساعت 19:00تا ساعت 21:00 KuB
چهار شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
A2.2 سه شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 KuB
پنج شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
B1 سه شنبه از ساعت 17:00 تا ساعت 19:00 KuB
پنج شنبه از ساعت 19:00تا ساعت 21:00 KuB
B2 سه شنبه از ساعت 15:00 تا ساعت 17:00 Migrationsrat اداره ی مهاجرت

مکان تشکیل کلاسهای زبان آلمانی؟