آموزش دوجانبه زبان در KuB اینچنین صورت می گیرد

شما می خواهید زبان آلمانی را تمرین کنید؟ شما میخواهید بر علاوه یا افزون برکورس آلمانی زبان آلمانی تان را بهبود دهید؟ به وسیله ی آموزش دو جانبه ی زبان شما یک کسی را می یابید که با شما آلمانی صحبت میکند!

در آموزش دو جانبه زبان شما هردو آموزگار خود هستید. شما می خواهید آلمانی یاد بگیرید. شریک زبان آموزی شما میخواهد زبان مادری شما را یاد بگیرد.مثال عربی را.

شما همدیگر را به طور منظم ملاقات میکنید. شما گاهی به این زبان وگاهی به آن زبان دیگر صحبت میکنید. شما همدیگر را متقابلاً کمک میکنید. وشما یک هدف مشترک دارید: مهارت زبانی خود را دریک تیم بهبود میبخشید و باآدم دیگری آشنا میشوید.

همراهی وپیوستن برای همه آنهایی که ...:

برنامه آموزش دو جانبه زبان در KuB زمینه ی تبادله زبان فارغ از تبعیض را فراهم میکند. لطفاَ با هم موُدبانه بر خورد کنید! اگرشما در صحبت ها وملاقات های تان با تجربه های منفی و نا مطلوب بر میخورید، لطفاً به ما زنگ بزنید: 030/6149400, sprachtandem@kub-berlin.org